Krakowskie Biuro Festiwalowe
O nas / Działy
 
Działy
 
Dział Finansowo - Księgowy

Do podstawowych zadań realizowanych przez Dział Finansowo-Księgowy należy: bieżące i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych Biura zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakładowym planem kont, ewidencja księgowa dokumentów kosztowych, obsługa finansowa i księgowa programów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych, prowadzenie rejestru zakupu podatku VAT, ewidencja syntetyczna środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, inwentaryzacja aktywów finansowych oraz weryfikacja stanu kont księgowych, kontrola formalno - rachunkowa dowodów księgowych oraz realizacja płatności dla kontrahentów, rozliczanie transakcji dokonanych przez pracowników przy użyciu kart debetowych i kredytowych, sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz statystycznej z zakresu gospodarki finansowej.
 
Dział Funduszy Zewnętrznych, Badań i Analiz

Dział odpowiada za pozyskiwanie funduszy ze środków krajowych i zagranicznych. W ścisłej współpracy z innymi działami koordynuje i rozlicza realizowane projekty. Ponadto odpowiedzialny jest za realizację badań oraz przygotowywanie analiz związanych z działalnością statutową.
 
Dział InfoKraków

Dział InfoKraków prowadzi zintegrowany system informacji turystycznej i kulturalnej. Oferuje kompleksowe usługi zarówno dla turystów krajowych i zagranicznych, jak i dla mieszkańców Krakowa. W ramach działu funkcjonuje siedem punktów InfoKraków rozmieszczonych w strategicznych dla turystów miejscach w Krakowie.
 
Dział Inwestycji i Administracji

W zakresie obowiązków Działu znajdują się: kompleksowa obsługa administracyjna i techniczna nieruchomości będących w zasobach biura, w tym administrowanie punktami sieci InfoKraków, Pawilonem Wyspiańskiego, CORT Powiśle, magazynami Biura, prowadzenie inwestycji i remontów zasobów Biura, zarządzanie i administracja zasobami informatycznymi Biura, logistyczna i zaopatrzeniowa obsługa Biura, administrowanie i wypożyczanie sprzętu koncertowego, zarządzanie środkami transportu oraz środkami trwałymi Biura.
 
Dział Krakow Film Commission

Głównym obszarem działalności Komisji, jest pomoc producencka przy realizacji produkcji filmowych. Udzielane wsparcie zawiera się w obsłudze dotyczącej prawa lokalnego (pozyskiwanie zgód administracyjnych na potrzeby realizacji planów filmowych), ułatwieniach w dostępie do lokacji publicznych – miejskich bądź samorządowych. Szczególną płaszczyzną aktywności Komisji jest koordynacja kontaktów producentów z urzędami, policją, strażą miejską, strażą pożarną oraz pogotowiem ratunkowym.
 
Dział Kreacji i Brandingu

Dział Kreacji i Brandingu odpowiada za kampanie promocyjne oraz wszelkie działania reklamowe wydarzeń Krakowskiego Biura Festiwalowego: od projektów graficznych, przez DTP i poligrafię, kampanie OOH, wystawiennictwo, fotografię, branding, publikacje wydawnictw po kreowanie wizerunku. Dział zajmuje się również działaniami promocyjnymi Centrum Kongresowego ICE Kraków, Krakow Film Commission, InfoKraków, Karnetu, Kraków.Travel, tytułu Krakowa Miasta Literatury UNESCO.
 
Dział Literacki

Dział Literacki zajmuje się realizacją programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.  Do naszych działań strategicznych należy m. in. integrowanie życia literackiego Krakowa, tworzenie połączeń na linii literatura, nowe media i przemysły kreatywne, kreowanie postaw czytelniczych, organizacja wydarzeń i festiwali literackich czy wspieranie rozwoju przemysłów książki. W ramach tych obszarów organizujemy największe w Polsce festiwale literackie: Festiwal Conrada i Festiwal Miłosza, Czytaj PL! – największą akcję promującą czytelnictwo w kraju, Kurs Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO, akcję bookcrossingową Drugie Życie Książki, a także szereg projektów w przestrzeni miejskiej, takich jak spacery literackie czy Kody Miasta – literackie ławki dedykowane pisarzom związanym z Krakowem. Odpowiadaliśmy również za organizację wizyty Krakowa w roli gościa specjalnego na Targach Książki w Paryżu w 2015 r., a wraz z Instytutem Książki zorganizowaliśmy konferencję Biblioteka Nowa poświęconą przyszłości polskich bibliotek publicznych. Więcej: www.miastoliteratury.pl.
 
Dział Nowych Mediów i PR

Dział Nowych Mediów i PR dba o to, by KBF i organizowane przez Biuro wydarzenia były nagłośnione w mediach. Odpowiada za działania public relations i współpracę z mediami – radiem, prasą, telewizją i portalami internetowymi. Pozyskuje patronów medialnych, organizuje konferencje prasowe, koordynuje akredytowanie dziennikarzy i prowadzi biuro prasowe dla każdego festiwalu. Zajmuje się kontaktami z dziennikarzami zagranicznymi i organizowaniem wizyt studyjnych. Pod opieką Działu Nowych Mediów i PR są strony internetowe: Biura oraz organizowanych przez nas imprez. Zajmuje się także marketingiem internetowym i działaniami PR w portalach społecznościach. Koordynuje realizację materiałów video z imprez organizowanych przez KBF.
 
Dział Obsługi Biura

Dział odpowiada za obieg dokumentów wewnątrz Biura, obsługę telefoniczną i korespondencyjną, organizację spotkań oficjalnych i opiekę nad gośćmi. Dział zapewnia także wsparcie administracyjne dla Zarządu, ponadto jest  zaangażowany w działania z zakresu komunikacji wewnętrznej.
 
Dział Obsługi Technicznej ICE Kraków

W strukturach Działu Technicznego pracują specjaliści, których zadaniem jest produkcja i realizacja wydarzeń takich jak kongresy, konferencje i wydarzenia kulturalne, z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz nowoczesnych metod kreatywnego planowania i realizacji eventów. W ICE Kraków pracują elektroakustycy, oświetleniowcy, eksperci zajmujący się mechaniką i technologią sceny oraz multimediami.
 
Dział Prawny

Odpowiada za obsługę prawną Biura, w tym: udzielanie pomocy prawnej innym działom, opracowywanie wzorcowych dokumentów, regulaminów i umów, negocjowanie i sporządzanie umów i aneksów, opracowywanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie działalności Biura, prowadzenie ewidencji praw autorskich i licencji oraz obsługę Biura w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 
Dział Produkcji

Dział odpowiada za produkcję imprez organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe poprzez organizację techniki scenicznej i logistyki, zabezpieczenia imprez, kontakt ze służbami i jednostkami miejskimi w zakresie zapewnienia formalnych zgód i zezwoleń na przeprowadzenie imprez. Zajmuje się również organizacją pobytu artystów i gości przez zapewnienie biletów lotniczych, hoteli, transferów i cateringu.
 
Dział Programowy

Aktywność Działu Programowego obejmuje przede wszystkim dwa główne obszary działania – kontraktowanie artystów na potrzeby projektów Biura oraz obsługę gości festiwalowych w czasie ich pobytu w Krakowie. Do zadań Działu należą m.in. programowanie imprez Biura, negocjacje honorariów z tytułu artystycznych wykonań, konstruowanie umów licencyjnych, budowanie relacji z partnerami instytucjonalnymi oraz sektorem NGO, reprezentowanie Biura na zewnątrz, tworzenie narzędzi zarządzania projektem w postaci harmonogramów pobytu, koordynacja prób i koncertów, logistyka transportowa, koordynacja prac nad wydawnictwami książkowymi i płytowymi Biura.
 
Dział Realizacji Projektów ICE Kraków

Dział Realizacji Projektów ICE Kraków jest odpowiedzialny za produkcję i realizację wszelkich wydarzeń organizowanych w obiekcie: kongresów, konferencji, wydarzeń kulturalnych, społecznych oraz targów. Pracownicy prowadzą projekty oraz opiekują się klientami, agregują informacje techniczne oraz logistyczne, służąc także doświadczeniem i radą w procesie aranżacji wnętrz oraz wykorzystania dostępnej infrastruktury. Do obowiązków pracowników Działu należy również dbanie o przestrzeganie wewnętrznych przepisów wynikających z umowy, Ogólnych Warunków Najmu, Regulaminu oraz ogólnych przepisów BHP w obiekcie. Na etapie produkcyjnym przygotowują wraz z Organizatorami niezbędne dokumenty. Współpracują z Działem Obsługi Technicznej ICE Kraków oraz z Działem Inwestycji i Administracji. Uczestniczą w wydarzeniach, koordynując zadania pracowników technicznych i administracyjnych ICE Kraków.
 
Dział Rozliczeń

Do podstawowych zadań realizowanych przez Dział Rozliczeń należy: wystawianie faktur, not obciążeniowych oraz odsetkowych, ewidencja księgowa przychodów Biura, prowadzenie rejestru sprzedaży podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych, obliczanie i odprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego od nierezydentów, rozliczanie importu usług, organizowanie obrotu gotówkowego i prowadzenie obsługi kasowej Biura, weryfikacja stanów magazynowych towarów przeznaczonych do sprzedaży oraz na cele promocyjne, rozliczanie sprzedaży dokonanej przez punkty Info, wycena i rozliczanie inwentaryzacji aktywów, zapewnienie terminowej windykacji należności oraz roszczeń spornych, wystawianie upomnień, rozliczanie kosztów podróży służbowych oraz wpłaconych wadiów i kaucji.
 
Dział Sprzedaży i Marketingu ICE Kraków

Dział Sprzedaży i Marketingu ICE Kraków jest odpowiedzialny za pozyskiwanie środków finansowych w związku z działalnością prowadzoną w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Do zakresu działań DSIM ICE Kraków należy przyjmowanie rezerwacji, przygotowanie ofert oraz zawieranie umów dotyczących wynajmu przestrzeni Centrum Kongresowego, w związku z organizacją kongresów, konferencji, wydarzeń korporacyjnych i biznesowych, imprez kulturalnych oraz społecznych.

Ponadto zespół DSIM prowadzi działania marketingowe promujące Centrum Kongresowe ICE Kraków, w szczególności podczas krajowych i międzynarodowych wydarzeń branżowych.
Jest także odpowiedzialny za współpracę biznesową i partnerską z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi. Dba o budowanie i rozwój długofalowych relacji z branżą turystyki biznesowej.

 
Dział Współpracy Biznesowej i Sprzedaży

Dział prowadzi współpracę ze sponsorami oraz partnerami komercyjnymi i biznesowymi Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz zajmuje się sprzedażą powierzchni reklamowych w punktach InfoKraków na stronach internetowych biura i reklam w miesięczniku Karnet. Odpowiada również za działania reklamowe, promocyjne i komercyjne podczas imprez organizowanych przez Biuro i za kształtowanie polityki sprzedażowej. Od 2015 roku dodatkowym kierunkiem działań Działu Współpracy Biznesowej i Sprzedaży jest organizacja wydarzeń biznesowych o charakterze networkingowym, których celem jest budowanie silnych grup przedstawicieli różnorodnych interesów biznesu i kultury.
 
Dział Wydawniczy

Dział Wydawniczy zajmuje się redakcją dwujęzycznego miesięcznika kulturalnego Karnet oraz budowaniem treści portalu www.karnet.krakow.pl. Administruje także zawartością merytoryczną oraz aktualizuje treści oficjalnego miejskiego portalu turystycznego Kraków Travel. Dział Wydawniczy opracowuje magazyny specjalne poświęcone wybranym aspektom krakowskiego życia kulturalnego oraz wydawane w związku z najważniejszymi wydarzeniami w życiu miasta (skierowane m.in. do gości Prezydencji Polski w Unii Europejskiej w 2011 roku, UEFA Euro 2012). W porozumieniu z innymi działami Krakowskiego Biura Festiwalowego realizuje i współrealizuje także publikacje związane z organizowanymi przez Biuro wydarzeniami oraz dokumentujące jego działalność.
 
Dział Zarzadzania Kapitałem Ludzkim

Dział zajmuje się prowadzeniem wszystkich spraw związanych z zatrudnieniem, rozliczaniem wynagrodzeń pracowników oraz rozliczaniem umów cywilnoprawnych. Realizuje zadania z zakresu zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz raportowania wskaźników HR. Odpowiada za przygotowanie i realizację polityk zatrudnienia, wynagrodzeń oraz politykę w zakresie szkoleń. Dział Zarządzania Kapitałem Ludzkim zajmuje się również wspieraniem rozwoju zawodowego pracowników.
youTube Twitter Blip
Flickr Facebook
 
 
RSS
 

15 - 02 - 2018
FMF Young Talent Award 2018

Muzyka do James Bond 007: Blood Stone – komputerowej gry akcji z 2010 roku – będzie w tym roku tematem...
wiecej
 

14 - 02 - 2018
Prawdziwie Filmowy Kraków

Po raz pierwszy w historii trzy krakowskie festiwale filmowe - znane publiczności na całym świecie – będą...
wiecej
 

12 - 02 - 2018
Dźwigacze Kultury rozdane po raz szósty!

W dniu 8 lutego 2018 Krakowskie Biuro Festiwalowe po raz szósty, wyróżniło swoich partnerów i...
wiecej
 

12 - 02 - 2018
Wagner na swoją miarę

Czym różni się śpiew dobry od doskonałego? Stopniem panowania nad głosem? Stopniem biegłości technicznej?...
wiecej
 

12 - 02 - 2018
Pisz kreatywnie z Miastem Literatury UNESCO

Weekendowe warsztaty pisania, kilkumiesięczny kurs krytyki literackiej oraz wiele dyskusji i spotkań otwartych dla...
wiecej
 
Autoremo
Bukovina Resort
Magiczny Kraków
Elektrociepłownia Kraków - Mecenas KBF
Freshmail
Nastaw się na kulturę
 

Obserwuj nas na:

facebook instagram twitter youTube Pinterest