Krakowskie Biuro Festiwalowe
Konkurs architektoniczny
 
Konkurs architektoniczny
Konkurs architektoniczny
W środę 13 marca o godzinie 11:00 w Centrum Kongresowym ICE Kraków podczas konferencji prasowej ogłoszono wyniki Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego na Centrum Literatury i Języka – Planeta LEM w Krakowie. Flagowa inwestycja miasta w dziedzinie kultury stanie na terenie dawnego Składu Solnego na Zabłociu do 2023 roku.

Podczas konferencji prasowej ogłoszono wyniki konkursu, którego triumfatorem została pracownia architektoniczna JEMS Architekci sp. z o.o. 
 
W konferencji udział wzięli:
 • Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalne, Sędzia Konkursowy;
 • arch. Piotr Lewicki, Sędzia Przewodniczący;
 • Wojciech Zemek, przedstawiciel spadkobiercy Stanisława Lema, Sędzia Konkursowy;
 • Agata Kwaśnicka- Janowicz , przedstawiciel Fundacji na rzecz Muzeum Języka Polskiego, Sędzia Konkursowy.
Celem organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków międzynarodowego, dwuetapowego, realizacyjnego konkursu architektoniczno-urbanistyczny było utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn. „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie. Konkurs posiada nadany nr SARP 983.

Patronem krakowskiego Centrum Literatury i Języka będzie Stanisław Lem – wybitny polski pisarz, filozof i futurolog, najchętniej przekładany polski autor w historii, przez większość życia związany z Krakowem. Interaktywna wystawa inspirowana dziedzictwem myśli Lema będzie stanowić centralny element obiektu. Oprócz wystawy „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem” pomieści: nowoczesną salę wielofunkcyjną z przeznaczeniem na organizowane w Krakowie wydarzenia literackie, przestrzeń na wystawy poświęcone literaturze i językowi, ogólnodostępne mediatekę, pracownię multimedialną i kawiarnio-księgarnię a także przestrzenie biurowe. Obiekt będzie stanowić centrum operacyjne dla programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Celem Konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”. Zakładało się, że wybrana przez Sąd konkursowy koncepcja uwzględniać będzie szczególny charakter przedsięwzięcia. Istotne było powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstami dalekimi i bliskimi (przestrzennymi, architektonicznymi i kulturowymi) Małopolski i Krakowa – miasta kultury, nauki i sztuki. W przedmiotowej lokalizacji Krakowskie Biuro Festiwalowe spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości mogącej stać się wizytówką miasta i regionu. Zadaniem Konkursu było wyłonienie koncepcji, do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.
 

Sąd Konkursowy: 

 1. arch. Piotr Lewicki, KSK SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący
 2. arch. Marcin Brataniec, KSK SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent
 3. arch. Zbigniew Maćków, KSK SARP Oddział Wrocław, Sędzia Konkursowy,
 4. arch. Alberto Veiga, Hiszpania, Sędzia Konkursowy zagraniczny
 5. arch. Grzegorz Lechowicz, przedstawiciel MPOIA, Sędzia Konkursowy,
 6. Wojciech Zemek, przedstawiciel spadkobiercy Stanisława Lema, Sędzia Konkursowy,
 7. Jacek Dukaj, autor koncepcji wystawy stałej, Sędzia Konkursowy,
 8. Agata Kwaśnicka-Janowicz, przedstawiciel Fundacji na rzecz Muzeum Języka Polskiego, Sędzia Konkursowy,
 9. Grzegorz Grabowski, Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Sędzia Konkursowy
 10. Andrzej Kulig, III Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, Urząd Miasta Krakowa, Sędzia Konkursowy,
 11. arch. Marcin Włodarczyk, KSK SARP Kraków, zastępca Sędziego konkursowego)

Sekretariat Konkursu:

 1. Marek Kaszyński, SARP Kraków, Sekretarz organizacyjny Konkursu,
 2. Magdalena Szreniawa, KBF, Sekretarz pomocniczy Konkursu,
 3. (arch. Benita Strzałka, SARP Kraków, zastępca Sekretarza organizacyjnego Konkursu)

Harmonogram:
Ogłoszenie Konkursu – 6.09.2018 r.

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 14.09.2018 r. do godz. 16:00

Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu – do 21.09.2018 r.


Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 28.09.2018 r. do godz. 16:00

Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 5.10.2018 r. 16.10.2018

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 12.10.2018 r. 19.10.2018

Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu – do 19.10.2018 r.  26.10.2018


Składanie
opracowań studialnych (Etap 1) – do 30.11.2018 r. do godz. 16:00

Rozstrzygnięcie Etapu 1 Konkursu – do 14.12.2018 r.

Składanie zapytań o wyjaśnienie zapisów Regulaminu – do 4.01.2019 r.

Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu – do 11.01.2019 r.


Składanie
prac konkursowych (etap 2) – do 1.03.2019 r. do godz. 16:00

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 15.03.2019 r.


Nagrody:

Pula nagród (kwoty brutto) 200 000 PLN
pierwsza nagroda – 75 000 PLN
nagrody dla uczestników etapu 2 – 25 000 PLN

Regulamin - pobierz  
Załączniki formalne - pobierz
Załączniki merytoryczne - pobierz 

Ogłoszenie na stronie SARP - tutaj

 -----------

UWAGA!!! Poniżej Zamawiający publikuje zmianę Załącznika nr F02 Formularza JEDZ/ ESPD do Regulaminu Konkursu

POBIERZ

Prawidłowy plik JEDZ opublikowany przez Zamawiającego z dnia 17.09.2018

------------

UWAGA!!! Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania uczestników z dnia 21 września 2018 r.

POBIERZ

-
-----------

Zmiana regulaminu konkursu architektoniczno–urbanistycznego Planeta Lem

POBIERZ

-
-------------

UWAGA!!! Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania uczestników z dnia 26 października 2018 r.

POBIERZ

---------------

UWAGA!!! Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania uczestników z dnia 31 października 2018 r.

POBIERZ

---------------

Zawiadomienie o wynikach etapu 1 konkursu.

Pobierz zawiadomienie

Pobierz wytyczne dotyczące makiety

Pobierz zdjęcie makiety

------------

UWAGA!!! Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania uczestników z dnia 11 stycznia 2019 r.

POBIERZ

Pobierz dodatkowe zdjęcia makiety

Pobierz szczegółowe zdjęcia makiety

---------------

Zawiadomienie o wynikach konkursu.
 
 
---------------

Informacja o dyskusji pokonkursowej.
 
 
---------------
 

The Krakow Festival Office, with the participation of the Association of Polish Architects, Krakow Branch, would like to announce an international two-stage architectural and urban development competition aimed at creating a multifunctional literary centre under the name of “Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem” (Centre for Literature and Language - Planet Lem) in the former Salt Warehouse at Na Zjeździe 8 Street in Krakow. The competition was assigned SARP number 983.

 

The patron of the Centre for Literature and Language in Krakow will be Stanisław Lem – an outstanding Polish writer, philosopher and futurologist, the most popular Polish author in history, who was connected with Krakow throughout his life. An interactive exhibition inspired by Lem’s thought heritage will be a central element of the building. Apart from the exhibition, “Centre for Literature and Language - Planet Lem” will also house a modern multifunctional hall for hosting literary events in Krakow, a space for exhibitions devoted to literature and language, a publicly accessible media library, a multimedia studio, a café and a bookshop, as well as office spaces. The venue will be the operating centre for the Krakow – UNESCO City of Literature programme.

The goal of the Competition is the best possible architectural and urban planning solution for the “Centre for Literature and Language - Planet Lem”. It is assumed that the concept chosen by the Competition Jury will take into account the special nature of the project. Connect the applied solutions with distant and close (spatial, architectural and cultural) contexts of Małopolska and Krakow – the city of culture, science and art – is essential. The Krakow Festival Office expects a modern architectural form characterised by the highest quality, which may become the showpiece of the city and region built in the specified location. The aim of the Competition is to select a concept for the preparation of complete design documentation enabling the implementation of the investment.

The competition is conducted in Polish.

Competition Jury:

 • Architect Piotr Lewicki, KSK SARP Krakow Branch, Chairman of the Jury
 • Architect Marcin Brataniec, KSK SARP Krakow Branch, Reporting Judge
 • Architect Zbigniew Maćków, KSK SARP Krakow Branch, Competition Judge
 • Architect Alberto Veiga, Spain, Foreign Competition Judge
 • Architect Grzegorz Lechowicz, Małopolska Regional Chamber of Architects representative, Competition Judge,
 • Wojciech Zemek, representative of Stanisław Lem’s heir, Competition Judge,
 • Jacek Dukaj, author of the permanent exhibition concept, Competition Judge,
 • Agata Kwaśnicka-Janowicz, representative of the Foundation for the Museum of Polish Language, Competition Judge,
 • Grzegorz Grabowski, Deputy Operations Director, Krakow Festival Office, Competition Judge
 • Andrzej Kulig, 3rd Deputy Mayor of the City of Krakow for Social Policy, Culture and City Promotion, Krakow Municipal Office, Competition Judge,
 • (Architect Marcin Włodarczyk, KSK SARP Krakow, Deputy Competition Judge)

Secretariat of the Competition:

 
 • Architect Marek Kaszyński, SARP Krakow, Organising Secretary of the Competition,
 • Magdalena Szreniawa, KBF, Supporting Secretary of the Competition,
 • (Architect Benita Strzałka, SARP Krakow, Deputy Organising Secretary of the Competition)
 


Schedule:

Announcement of the Competition – 6.09.2018.

Submission of requests for clarification of the Terms and Conditions – through 14.09.2018 at 4:00 p.m.

Publication of clarifications to the Terms and Conditions – by 21.09.2018


Submission of applications for admission to the Competition – 28.09.2018, 4:00 p.m

Sending notices to Participants on their admission to the Competition – by 5.10.2018. 16.10.2018

Submission of requests for clarification of the Terms and Conditions – through 12.10.2018. 19.10.2018

Publication of clarifications to the Terms and Conditions – by 19.10.2018.  26.10.2018


Submission of studies (Phase 1) – by 30.11.2018, 4:00 p.m.

Conclusion of Phase 1 of the Competition – by 14.12.2018.

Submission of requests for clarification of the Terms and Conditions – through 4.01.2019.

Publication of clarifications to the Terms and Conditions – by 11.01.2019.


Submission of competition works (Phase 2) – by 1.03.2019, 4:00 p.m.

Decision, public announcement of the Competition results and opening of the post-competition exhibition – by 15.03.2019.

Prizes:

Prize pool (gross amounts) – PLN 200,000
first prize – PLN 75,000
prize for participants of phase 2- PLN 25,000

Competition Rules - download
Formal attachments - download
Substantive attachments - download

SARP page - here


WARNING !!! Below, the Ordering Party publishes the changes in attachment F02 of the JEDZ / ESPD Form in the Competition Regulations.

Download here

-
-------------------------------

The correct ESPD file published by the Ordering Party from 17.09.2018

---------------------------------
 

Below, you can find the Ordering Party's responses and answers to the Participants' queries and questions, published on 21 of September 2018.

DOWNLOAD
 

-------------------------------

Amendment to the rules of architectural and urban executive competition - Planeta Lem

DOWNLOAD

-
-------------------------------

ATTENTION!!! Below, the Employer publishes answers to the participants' questions from 26 October 2018.
 

DOWNLOAD 

---------------------------------
 

ATTENTION!!! Below, the Employer publishes answers to the participants' questions from 31 October 2018.

DOWNLOAD

-
-----------------------------------

Notification about the results of stage 1 of the competition.

Download the notification

Download the mock-up guidelines

Download a photo of the mock-up


------------------------------------

ATTENTION!!! Below, the Employer publishes answers to the participants' questions from 11 January 2019.

DOWNLOAD

Download additional photos of the mock-up

Download detailed pictures of the mock-up 

------------------------------------

Notification about the results of the competition.

Download the notification

------------------------------------

Information about the post-competition discussion

Download the information 

------------------------------------

youTube Twitter Blip
Flickr Facebook
 
 
RSS
 

10 - 09 - 2019
Kultura dla seniorów na 3. Targach Seniora

Spektakle, prelekcje, warsztaty, ale również bezpłatne badania i atrakcyjne konkursy - już 27 i 28 września w hali...
wiecej
 

02 - 09 - 2019
Krakowski Salon Sztuki ogłasza uczestników edycji 2019

Kolejny raz zainteresowanie udziałem w Salonie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania – także w tym roku swoje prace...
wiecej
 

02 - 09 - 2019
Richard Mosse – PRZYBYWAJĄCY / INCOMING

Jak być empatycznym? Jak wyobrażać sobie życie drugiego człowieka? Dlaczego jest to tak ważne w obliczu kryzysu...
wiecej
 

22 - 08 - 2019
Specjalna ukraińska edycja Pikniku Krakowskiego

Weekendowe piknikowanie w różnych parkach Krakowa to już letnia tradycja, a wszystko za sprawą Pikników...
wiecej
 

19 - 08 - 2019
Festiwal Lata z Radiem 2019

Kilkudziesięciu wykonawców, 16 koncertów, muzyczne premiery – to będzie prawdziwie wielki finał...
wiecej
 
Autoremo
Bukovina Resort
Magiczny Kraków
Freshmail
Nastaw się na kulturę
 

Obserwuj nas na:

facebook instagram twitter youTube Linkedin